Vedtægter

Interessegruppen er underlagt de gældende standardbestemmelser, der er gældende for interessegrupper i Dansk Psykiatrisk Selskab.

Formål
Den 17. september 2001 stiftedes Interessegruppen med formålet at fremme interesse og kendskab til fænomenologisk psykopatologi i Danmark. Dette søges opnået gennem blandt andet afholdelse af symposier, konferencer, studiekredse og arrangement af foredrag og diskussionsfora.

Kontingent:
Indmeldelseskontingentet sættes til 200 kr. per medlem.  Kontingentet bruges til dækning af løbende driftsudgifter, fx porto, brevpapir, konvolutter og mødeudgifter. Beløbet indsættes på dertil oprette bankkonto. Kassereren aflægger regnskab for kontoen på den generalforsamling. Der er intet årligt kontingent.

Generalforsamling
Generalforsamlingen afholdes en gang årligt og er Interessegruppens besluttende organ. På generalforsamlingen vælges Interessegruppens bestyrelse. Interessegruppen afholder tre årlige møder, hvor generalforsamlingen udgør det ene.

Bestyrelse
Bestyrelsen vælges blandt Interessegruppens medlemmer og består af fem medlemmer. Bestyrelsen konstitueres sig med en formand, næstformand og kasserer. Bestyrelsen står for koordination af Interessegruppens aktiviteter, herunder indkaldelse til generalforsamling. Ethvert medlem kan ad hoc efter aftale med bestyrelsen medvirke til eller stå for afholdelse af arrangementer i interessegruppens regi.